වියපත් තොටියා

නුඹෙ තාම යෞවනය
යයි මා හා සිනා සලා
මා මෙතන වියපත්ව
හිදිමි ඔබ දෙසම බලා

මවා දිය රැලි පෙලි
මතකයේ මවාලා
වාරු වූ අතැගිලි
හබලටම ගෙවීලා

මා ගත ද වැහැරි
ඔරු කදත් දිරාලා
අදුර ගලද්දී
උලලේනා හඩාලා

Advertisements

කිමදෝ නොහැගුනේ

මා නිදනා මේ නිශන්තයේ
නුඹ ආවා හීනයක් ලෙසේ
ඉගි පාන නෙත් අද්දරේ
ඔබ නොවෙද හිතවතියේ

මේ වසන්තයේ අප හමුවුනා
වසත වැසි බිදු වැටෙනා
මදනලයි මේ හමනා
ඔබෙ සුසුමයි මා වෙලනා

සිනහවයි ඔබෙ නැගෙනා
රාවයයි ඔබෙ ඇසෙනා
මතකයයි ඔබෙ මැවෙනා
නින්ද කිම නොයෙනා