වියපත් තොටියා

නුඹෙ තාම යෞවනය
යයි මා හා සිනා සලා
මා මෙතන වියපත්ව
හිදිමි ඔබ දෙසම බලා

මවා දිය රැලි පෙලි
මතකයේ මවාලා
වාරු වූ අතැගිලි
හබලටම ගෙවීලා

මා ගත ද වැහැරි
ඔරු කදත් දිරාලා
අදුර ගලද්දී
උලලේනා හඩාලා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s