කිමදෝ නොහැගුනේ

මා නිදනා මේ නිශන්තයේ
නුඹ ආවා හීනයක් ලෙසේ
ඉගි පාන නෙත් අද්දරේ
ඔබ නොවෙද හිතවතියේ

මේ වසන්තයේ අප හමුවුනා
වසත වැසි බිදු වැටෙනා
මදනලයි මේ හමනා
ඔබෙ සුසුමයි මා වෙලනා

සිනහවයි ඔබෙ නැගෙනා
රාවයයි ඔබෙ ඇසෙනා
මතකයයි ඔබෙ මැවෙනා
නින්ද කිම නොයෙනා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s