විමසිය

විමසිය

Originally uploaded by D.Lak

Advertisements

2 thoughts on “විමසිය”

  1. ලස්සන පිංතූරයක් සහෝ….සම්පූර්ණ කටුස්සාවම ගත්තනම් තමා හොඳ…

    1. Thanks for ur comment and suggetion.

      Mata ona kale sathage balme iyena tiyunu bawa mathu kara ganna. ekai man sathage kotasak witahrak damme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s